• Home
  • >
  • What's New
  • >
  • 「思行盃聯校小學華語辯論賽」精彩回顧

「思行盃聯校小學華語辯論賽」精彩回顧

Date: 11/05/2024

普通話辯論隊於本月5月6日及5月11日分別參加「思行盃聯校小學華語辯論賽」的初賽及複賽,以下為比賽精彩瞬間:

Top